رقابت 15 شرکت کارگزارفروش در مناقصه مطالعات فرصت برج های دوقلوی حکیم

شرکت دوان ایرانیان توانست گوی سبقت رادررقابتی که بین 15 شرکت مهندسی فروش و تحقیقات بازار شرکت داشتند برباید. در مناقصه ای که بین متقاضیان اجرای پروژه مطالعات فرصت پروژه برج های دو قلوی حکیم برگزار شد به بررسی جنبه های مختلف توانمندی های شرکت های حاضر در مناقصه از جمله توان مطالعاتی، تیم اجرای […]