مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

پرستوی بابلسر مدیریت بُعد مسافت در کار گروهی را به دوان آموخت. پس از تجربه موفق همکاری با شرکت سرمایه گذاری مسکن در پروژه دراک شیراز، شرکت سرمایه گذاری مسکن برای همکاری در دو پروژه در حال ساخت پرستوی بابلسر و بام چالوس از دوان ایرانیان دعوت به عمل آورد. شرکت دوان ایرانیان همکاری خود […]