مطالعات فرصت پروژه اسپارو رشت

دوان ایرانیان در آذرماه 1397 همکاری خود با شرکت پارس سازه را در خصوص انجام پروژه تحقیقات بازار و مطالعات فرصت اسپارو رشت آغاز کرد. در ابتدا، مطالعات اسناد فرداست شهری به منظور آشنایی ابتدایی با این ویژگی های این شهر، طرح های مصوب شهری و توسعه ای و الگوی توسعه منطقه در دستور کار تیم […]