میدان میوه و تره بار یزد

آغاز همکاری شرکت دوان ایرانیان با سازه پایدار قرن با پروژه عرفان همراه بوده است. عملکرد تیم دوان و نتایج فروش حاصل از آن به عنوان کارنامه ای درخشان در میان رقبا و همکاران سازه پایدار تلقی می شد، لیکن بسیاری این موفقیت را مرتبط با خصوصیت های خود پروژه و شرایط آن می دانستند. […]