مهندس انیسی در جمع خانواده ماهان

مهندس بشیر انیسی، مدیر عامل شرکت دوان ایرانیان، در تاریخ سوم مردادماه در جمع اعضای آکادمی موسسه ماهان حضور پیدا کرده و سمیناری با عنوان ارتقاء مهارت های سازمانی و شخصیت شناسی برگزار کردند. این کارگاه آموزشی در ساختمان تحصیلات تکمیلی ماهان برگزار شد و مهندس انیسی با حضور در جمع خانواده ماهان، به عنوان یکی از همکاران سابق این موسسه، ساعاتی پر انرژی را در کنار دیگر اعضاء سپری کردند.

مباحث مطرح شده و تکنیک های به کار گرفته شده در این کارگاه از جمله استفاده از تئوری های بازی در شناخت شخصیت و روحیه کارکنان همگی در جهت ارتقاء سطح مثبت روابط میان کارکنان و تقویت روحیه کارگروهی بود که با استقبال خوبی از سمت شرکت کنندگان در سمینار مواجه شد. به اعتقاد مهندس انیسی، شناخت درست افراد از ویژگی های ذاتی خود و همکارانشان در بهبود روابط درون سازمانی بسیار تأثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر مهارت های سازمانی نیز قابل اکتساب هستند که اهمیت آموزش در این امر بسیار مهم است.