تحلیل PESTEL

تحليل محیط کلان خارجی “PESTE or PESTEL”

اين الگو كه در ابتدا به PEST معروف بود، بر مبناي تحليل عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژيک استوار گشته و چهار چوبي از عوامل کلان محيطي را که در ارزيابي محيطي به کار مي روند به تصوير مي کشد و در حوزه‌ تحقيقات بازار چشم اندازي مشخص از عوامل کلان محيطي که يک شرکت بايد مد نظر قرار دهد، ارائه مي نمايد. اين تحليل ابزاري سودمند براي شناخت در زمينه رشد يا افول بازار، موقعيت کسب و کار، ظرفيت ها و مديريت عمليات می ‏باشد.
با در نظر گرفتن موضوع تحليل، ابزار PEST كه به PESTEL تبديل گرديده، مي تواند براي تحليل بخش هاي تجاري، صنايع ، بازارهاي خاص يا کل اقتصاد به کار رود.
اين تحليل محرک هايي که بيشترين اهميت را در گذشته داشته اند، شناسايي نموده و مشخص مي نمايد كه تا چه اندازه اي ممکن است در آینده تغيير کنند و چگونه بر سازمان يا کل صنعت اثرگذار خواهند بود. تحليل PEST محيط پيراموني کسب و کار را مورد بررسي قرار مي دهد و يک ابزار استراتژيک مناسب براي شناخت “تصوير بزرگ” از محيطي که کسب و کار مذکور در آن انجام مي شود را ارائه می نماید.
اين ابزار مي تواند در راستاي بهره برداري از فرصت ها و حداقل نمودن تهديدهايي که بنگاه اقتصادي با آنها مواجه مي شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
با يک تحيل PEST ، بنگاه اقتصادي مي تواند افق طولاني ‏تري از زمان را مشاهده نمايد و توانايي شفاف ‏سازي فرصت‌ها و تهديدهاي پيش ‏روي خود را داشته باشد. با جستجوي محيط پيراموني براي ديدن نيروهاي تاثيرگذاري بالقوه به صورت هاله اي در افق، بنگاه اقتصادي مي تواند فرايند برنامه ‏ريزي استراتژيک را وراي زمان جاري و در ظرف افق آينده تدوين نمايد.


جنبه های مختلف قابل بررسی در تکنیک PESTEL موارد ذیل می باشد:

P, L
سياسي و قانونی

(Legal , Political) مسائل سياسي محلي، ملي و بين المللي چگونه و از چه طريقي روي سازمان اثر خواهند گذاشت؟
– قانون گذاري در آينده 
– قانون گذاري در عرصه خارجي و بين‏ المللي 
– هيات ‌ها و فرايندهاي قانون‌گذاري 
– سياست هاي دولت


E
اقتصادي (
Economical)

مسائل اصلي اقتصادي ملي و بين المللي که مي توانند روي سازمان اثرگذار باشند، کدامند؟
– وضعيت اقتصاد داخلي 
– روندهاي اقتصاد داخلي 
– اقتصادها و روندهاي خارجي 
– موضوعات عمومي وضع ماليات 
– موضوعات تجاري و مالي بين‌ المللي

S
اجتماعي (
Social)

روندهاي اجتماعي که روي چگونگي فعاليت سازمان اثرگذار هستند، کدامند و در برنامه‌ ريزي براي آينده چه معني خواهند داشت؟
– روندهاي شيوه‌ زندگي 
– مشخصات جمعيت شناختي 
– قضاوت هاي رسانه 
– عوامل قومي و مذهبي

T
فن آوري (
Technological)

تغيير در فن آوري به سرعت روي مزيت رقابتي تأثير مي گذارد. این تغییرات از چه جهاتی باید بررسی شوند؟
– توسعه تکنولوژي هاي رقيب 
– تامين مالي تحقيق و پژوهش 
– تکنولوژي هاي مشارکتي/ وابسته 
– جايگزيني تکنولوژي / راه‌حل ها

E
محيط زيست (
Environmental)

مسائل و موارد مربوط به محيط چگونه در کسب وکار و آينده ما اثرگذار هستند؟
– موضوعات اکولوژيکي و زيست محيطي

مطالب مرتبط