بشیر انیسی، کارآفرین برتر در جشنواره چهارم وزارت کار

مهندس بشیر انیسی با ارائه خدماتی نوین در صنعت ساختمان برگزیده جایزه جوان برتر چهارمین جشنواره وزارت کار و امور رفاهی شد. خدمات ارائه شده توسط ایشان با نام راهکارهای توسعه یا development solution مورد توجه این جشنواره قرار گرفت. این خدمات که تا امروز به طور رسمی توسط شرکت های تخصصی ارائه نشده است، درآمد خود را به صورت success fee یا “درآمد حاصل از موفقیت” تعریف می کند.

بشیر انیسی کارآفرینی را اینگونه تعریف می کند:

کارآفرینی یعنی شما بتوانید از ترکیب چند خدمت، یا ایجاد تکنولوژی جدید، خدماتی جدید را تعریف کنید. خدماتی که بازار تا پیش از آن تجربه مشابهش را نداشته باشد یا تجربه دریافت خدمات به مدلی که شما آن را ارائه می کنید را ندارد.

با این نگاه مهندس بشیر انیسی خدماتی که در قالب شرکت دوان ایرانیان تعریف کرده بود را به جشنواره کارآفرینی ارائه کرد.

جشنواره چهارم وزارت کار جوانان برتر حوزه کارآفرینی در رشته های مختلف را معرفی کرد. انتخاب برگزیدگان برای بار نخست، از طریق داوری صورت گرفت. این جشنواره با نام چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر، اولین جشنواره رسمی داوری محور بدون حامی در حوزه کارآفرینی کشور است. در این جشنواره 4200 طرح ارائه شد و بشیر انیسی در میان کارآفرینان برتر استان تهران معرفی شد.